AI Semantic Constructions

Κωνσταντίνος Γκοβεδάρος & Νιόβη Κρητικού

Κωνσταντίνος Γκοβεδάρος & Νιόβη Κρητικού - AI Σημασιολογικές Δομές

AI Σημασιολογικές Δομές

EDITION 01

Έκθεση ζωγραφικής βασισμένη σε ΑI τεχνολογία.

Το Ε.01 είναι μια ομάδα ανθρώπων (startup) που δουλεύουν πάνω στο σχεδιασμό ενός μοναδικού Brand με υψηλή αισθητική στην αφηρημένη εικόνα. Χρησιμοποιούμε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, εκπαιδευμένους πάνω σε ήδη υπάρχοντα έργα τέχνης. Με το υλικό του Ε01, θέτουμε νέους πιθανούς προβληματισμούς που αρχίζουν να φαίνονται στο προσκήνιο της σύγχρονης τέχνης. Μέχρι τώρα ο δημιουργός ήταν στο κέντρο ωστόσο το Edition 01 επανανοηματοδοτεί την έννοια του δημιουργού αλλάζοντας τη διαδικασία δημιουργιας. Με προσεκτική επιλογή έργων τέχνης από την Ιστορία της Τέχνης και την αναδιαμόρφωση αυτών, σε νέα μοντέλα - μοτίβα, δημιουργούμε, μέσω ΑΙ, αφηρημένες φόρμες, με την δομή και την ευφυΐα ενός ανθρώπου. Το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει από τη ζωγραφική διαδικασία ενός δικτύου καλλιτεχνών. Η αντίθεση DIY vs Digital έρχεται για να θέσει πιο αυστηρά τα όρια της τέχνης και προβληματίσει σχετικά με την συζήτηση για το αν οι μηχανές θα καταφέρουν ποτέ να αντικαταστήσουν τον καλλιτέχνη.

Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία, τα τεχνολογικά επιτεύγματα αρχίζουν ολοένα να συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση προβλημάτων και στην καθημερινή ζωή. Η ΑΙ τεχνολογία προσφέρει πλήθος δυνητικών επιλογών, σε διαφορετικά πεδία δράσης. Μέλημα μας είναι να θέσουμε ένα νέο πλαίσιο προβληματισμού που βασίζεται σε σύγχρονες εικαστικές και φιλοσοφικές συζητήσεις και φέρνει στο προσκήνιο τα ερωτήματα «Τι είναι Τέχνη;» και «Τι είναι καλλιτέχνης;» .

Έτσι, το Brand του Edition 01 αποκτά φιλοσοφική διάσταση και φέρει στοιχεία της εμπορευματοποιημένης τέχνης, όπως την συναντάμε στην ιστορία του μεταμοντέρνου κινήματος με τα πολλαπλά τυπώματα του Andy Warhol.

Προσφέρουμε ένα πλήθος εικόνων μελετημένες και συγκεκριμένες ως προς τη δομή και την αφήγησή τους. Έπειτα, μέσα από ζεύξεις πολλών διαφορετικών στοιχείων προκύπτουν νέα έργα τέχνης, αυτόνομα, αυτούσια και μοναδικά, φιλοτεχνημένα από ένα AI μοντέλο πολλαπλών ενδεχομένων. Προκύπτει λοιπόν ένα σύστημα δυνητικών προσωπικοτήτων AI, που σχεδιάζεται να γίνουν εικονικοί καλλιτέχνες Avatars. Ο καθένας φέρει τα χαρακτηριστικά του, την αφετηρία, την τεχνοτροπία και την δική του ιστορία να αφηγηθεί. Μια επιμελητική ομάδα χειρίζεται τα Avatars σαν μαριονέτες με τρόπο που να ενεργούν με φαινομενική ελεύθερη βούληση, κρίση και τεχνοτροπία στην αποτύπωση της Ιδέας του έργου Τέχνης.

Η αφετηρία του Ε01 είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας και των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, κυρίως GAN (generative adversarial networks). Στο προσκήνιο του brand μας έχουμε την μοναδικότητα της εικόνας έναντι των πολλαπλών αντιτύπων της σύγχρονης Digital Art.

“We re-shape art with Artificial Intelligence. One piece at a time.” είναι το motivation theme του Ε.01. Οι αφηγήσεις της τεχνοτροπίας μας βρίσκει τις ρίζες της βαθιά στην πρωτοπορία του 20ου αιώνα καθώς και την μεταμοντέρνα αισθητική του mix and match που πρωτοεμφανίστηκε τέλη του ‘60 και κατέκλυσε μαζικά την υφολογία της σημερινής παγκόσμιας κουλτούρας.

Νιόβη Κρητικού - niovi.kritikou@barrett-athens.gr / niovi93@gmail.com Υπεύθυνη εκθέσεων, επιμέλειας Barrett
Κωνσταντίνος Γκοβεδάρος - gkove@edition01.ai - Project Manager, Co-founder


EDITION 01

Painting Exhibition based on AI technology

E.01 is a group of artists and technologists working on the design of a unique brand with high aesthetics in the abstract image by using machine learning algorithms, trained on existing works of art. With the material of E.01, we raise concerns that are beginning to appear in the forefront of contemporary art. Until now the creator was at the center of the creative process however Edition 01 redefines the concept of the creator by removing them from that place. With a careful selection of works of art from the History of Art and their remodeling into new patterns, we create abstract forms with the structure and intelligence of a man. The final result comes from the painting process of a network of artists. The DIY vs Digital contrast comes in to push the boundaries of art and to ponder the debate over whether machines will ever be able to replace the artist.

In an ever-changing society, technological advances are increasingly taking an active part in problem solving and everyday life. AI technology offers a number of potential options, in different fields of action. Our concern is to set a new framework for reflection that is based on contemporary artistic and philosophical discussions and brings to the fore the questions "What is Art?" and "What is an artist?" . Thus, the Edition 01 brand acquires a philosophical dimension and carries elements of commercialized art, as we find it in the history of the postmodern movement with the multiple prints of Andy Warhol.

We offer a number of images studied and specific in terms of their structure and narration. Then, through links of many different elements, new works of art emerge, autonomous, original and unique, created by an AI model of multiple possibilities. So a system of potential AI personalities emerges, designed to become virtual artists (Avatars). Every Avatar has their own characteristics, starting point, style and their own story to tell. A team of craftsmen treats the Avatars like puppets in a way that let's them act with apparent free will, judgment and style in capturing the Idea of the Artwork.

The starting point of E01 is the evolution of technology and machine learning algorithms, mainly GAN (generative adversarial networks). At the forefront of our brand we have the uniqueness of the image contrasted to the multiple copies of modern Digital Art.

“We re-shape art with Artificial Intelligence. One piece at a time.” is the motivation theme of E.01. The narratives of our style find their roots deep in the avant-garde of the 20th century as well as the postmodern aesthetics of mix and match that first appeared in the late ‘60s and massively flooded the stylistics of today’s world culture.

Follow us on Instagram: @edition01_ai

Konstantinos Gkovedaros gkove@edition01.ai - Project Manager, Co-founder
Niovi Kritikou : Head Curator Barrett - niovi.kritikou@barrett-athens.gr / niovi93@gmail.com

 • Artist

  edition01_ai - Start Up Kώνσταντινος Γκοβεδάρος & Νιόβη Κρητικού (co-founder)

 • Method

  Painting

 • curated by

  Niovi Kritikou

 • exhibits

  Sep 2021 - Nov 2021

Edition 01

Κωνσταντίνος Γκοβεδάρος & Νιόβη Κρητικού - AI Σημασιολογικές Δομές

Edition 01

Κωνσταντίνος Γκοβεδάρος & Νιόβη Κρητικού - AI Σημασιολογικές Δομές

Edition 01

Κωνσταντίνος Γκοβεδάρος & Νιόβη Κρητικού - AI Σημασιολογικές Δομές

Edition 01

Κωνσταντίνος Γκοβεδάρος & Νιόβη Κρητικού - AI Σημασιολογικές Δομές